Skupina BASF zaznamenává mírný nárůst tržeb i výnosů

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 dosáhla skupina BASF mírného posílení tržeb a výnosů. „Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se tržby zvýšily o 518 milionů eur na 16,8 miliardy eur,“ uvedl Dr. Martin Brudermüller, předseda představenstva společnosti BASF SE. Důvodem byly vyšší ceny, zejména pak v segmentech Functional Materials & Solutions a Oil & Gas. S výjimkou Performance Products navíc všechny segmenty dosáhly nárůstu objemů. Tento vývoj částečně tlumil záporný vliv směnných kurzů.

Zisk z provozní činnosti (EBIT) před započtením mimořádných položek meziročně stoupl o 105 milionů eur na 2,4 miliardy eur, a to hlavně díky tomu, že výrazně posílil podíl segmentu Oil & Gas. EBIT před započtením mimořádných položek mírně stoupl v segmentu Agricultural Solutions a Performance Products. Naopak v segmentu Chemicals se EBIT před započtením mimořádných položek mírně snížil a v segmentu Functional Materials & Solutions zaznamenal značný pokles.

V porovnání s první polovinou roku 2017 zároveň vzrostly tržby, a to o 307 milionů eur na 33,4 miliardy eur. Tento vývoj zapříčinily vyšší prodejní ceny (hlavně v segmentech Functional Materials & Solutions, Chemicals a Oil & Gas) a posílení objemů ve všech segmentech s výjimkou Performance Products. Negativní vliv směnných kurzů, spojený především s americkým dolarem, kompenzovaly tržby ve všech segmentech.

VIDEO AD HERE

V prvním pololetí se BASF podařilo meziročně zvýšit EBIT před započtením mimořádných položek o 160 milionů eur na 4,9 miliardy eur. Tento nárůst umožnilo zejména výrazné posílení podílu segmentu Oil & Gas. EBIT před započtením mimořádných položek mírně stoupl v segmentu Chemicals, zatímco v segmentu Performance Products mírně oslabil a v segmentech Functional Materials & Solutions a Agricultural Solutions se výrazně snížil.

V jihočínské provincii Kuang-tung má vyrůst nový výrobní Verbund

Dr. Martin Brudermüller využil prezentaci údajů za druhé čtvrtletí roku 2018 jako příležitosti k projednání plánů společnosti BASF na vybudování nového výrobního Verbundu v jihočínské provincii Kuang-tung.

Výrobní Verbund – z německého výrazu pro spojení či svazek – společnosti BASF zahrnuje efektivní využívání vedlejších produktů a nadbytečné energie v husté síti výrobních závodů. Tím se šetří náklady i životní prostředí. Díky spojení výrobních závodů dokáže společnost co nejefektivněji využívat produkty, vedlejší produkty a energii, čímž se minimalizují náklady i negativní vliv na životní prostředí.

V komplexu také fungují špičkové veřejné služby, jako například plynová elektrárna.

V případě úspěšné realizace zmíněného projektu by se BASF stala první zahraniční společností investující v Číně, jež by nesla plnou odpovědnost za zřízení a provozování závodu tohoto typu, a to včetně parního krakování. „BASF se tak opět dostává do role průkopníka a lídra,“ řekl Dr. Martin Brudermüller.

Se svým přibližně 40% podílem na světovém chemickém trhu zastává Čína pozici největšího producenta v dané oblasti a hegemona růstu globální chemické výroby. „Společnost jako BASF, která chce být jedničkou ve svém oboru, musí být na tomto velkém růstovém trhu přítomná. S pomocí nového výrobního Verbundu může BASF hrát významnou úlohu v rozvoji čínského chemického průmyslu a zajistit si v této zemi jedinečné postavení,“ vysvětlil Dr. Martin Brudermüller.

BASF odhaduje, že kolem roku 2030, kdy má být projekt dokončen, může investice dosáhnout hodnoty až 10 miliard dolarů. První výrobní zařízení chystaného komplexu budou hotová do roku 2026. „Musíme mít ovšem na paměti, že podepsání memoranda o porozumění představuje pouze první krok, po němž bude následovat mnoho dalších. Druhým krokem bude vypracování předběžné studie proveditelnosti,“ dodal Dr. Martin Brudermüller.

BASF plánuje uzavřít akvizici části aktivit společnosti Bayer během srpna

Dr. Martin Brudermüller rovněž informoval o stavu, v němž se nacházejí transakce dohodnuté se společností Bayer: „V současné době předpokládáme, že akvizice dotyčných aktivit může být uzavřena během srpna. Už se těšíme, že ve svých řadách brzy přivítáme 4 500 nových kolegů, kteří naše podnikání obohatí o průkopnický a inovativní obor.“ Akvizice znamená strategicky významné doplnění aktivit BASF v oblasti ochrany rostlin, biotechnologií a digitálního zemědělství, ale také vstup společnosti BASF do oblasti osiv.

Výhled na rok 2018

S ohledem na rok 2018 Dr. Martin Brudermüller uvedl: „Globální ekonomická rizika se v průběhu prvního pololetí významně zvýšila. Stalo se tak v důsledku geopolitického vývoje a obchodních konfliktů mezi Spojenými státy a Čínou, jakož i mezi Spojenými státy a Evropou. Pozorně monitorujeme tento vývoj i jeho možné dopady na naše podnikání.“

Předpoklady BASF ohledně vývoje globálního ekonomického prostředí v roce 2018 se s výjimkou očekávané ceny ropy v danou chvíli nemění (předchozí prognózy z finanční zprávy za rok 2017 uvádíme v závorkách):

–          Růst hrubého domácího produktu: 3,0 % (3,0 %)

–          Růst průmyslové výroby: 3,2 % (3,2 %)

–          Růst chemické výroby: 3,4 % (3,4 %)

–          Průměrný směnný kurz: 1,20 dolaru za euro (1,20 dolaru za euro)

–          Průměrná cena ropy Brent pro tento rok: 70 dolarů za barel (65 dolarů za barel)

BASF dále potvrzuje prognózy prodeje a výnosů pro skupinu BASF obsažené ve finanční zprávě za rok 2017: BASF očekává mírné posílení tržeb, mírný nárůst EBIT před započtením mimořádných položek a mírný pokles EBIT. Společnost BASF předpokládá také významnou přirážku na nákladech na kapitál a značný pokles EBIT po započtení nákladů na kapitál. Tato prognóza nezohledňuje zamýšlenou fúzi ropných a plynárenských aktivit společnosti BASF s aktivitami společnosti DEA Deutsche Erdoel AG a jejích dceřiných společností.

Vývoj v jednotlivých segmentech

Tržby ve výši 4,1 miliardy eur v segmentu Chemicals mírně překročily hodnotu 4 miliard eur, které segment dosáhl ve druhém čtvrtletí loňského roku. Tento výsledek zapříčinily vyšší ceny (zejména v divizích Monomers a Intermediates) i nárůst objemů. Naopak záporně se na prodeji odrazil vliv směnných kurzů, především v souvislosti s americkým dolarem. EBIT před započtením mimořádných položek v meziročním srovnání mírně klesl, přesto se však ustálil na vysoké hodnotě 1,1 miliardy eur. Mírný pokles způsobily hlavně vyšší fixní náklady vyplývající z provozu závodů. V první polovině roku stouply tržby v segmentu Chemicals o 3 % z 8,2 na 8,4 miliardy eur. EBIT před započtením mimořádných položek vzrostl o 6 % na 2,2 miliardy eur.

Tržby v segmentu Performance Products meziročně mírně oslabily na 3,9 miliardy eur (2. čtvrtletí 2017: 4,1 miliardy eur). Hlavní příčinou tohoto poklesu byl negativní vliv směnných kurzů ve všech divizích, a to především v souvislosti s americkým dolarem. Prodej na jednu stranu tlumily nižší objemy v divizích Nutrition & Health a Care Chemicals i vliv portfolia v divizích Performance Chemicals a Dispersions & Pigments, na stranu druhou jej stimulovaly vyšší prodejní ceny. EBIT před započtením mimořádných položek meziročně vzrostl o 409 milionů eur, a to díky nižším fixním nákladům a vyšším maržím. Tržby za první pololetí oslabily o 5 % z 8,4 na 7,9 miliardy eur. EBIT před započtením mimořádných položek v první polovině roku klesl o 4 % na 879 milionů eur.

V segmentu Functional Materials & Solutions činily tržby 5,5 miliardy eur. Díky vyšším cenám a zvýšení objemů prodeje tak v meziročním srovnání dosáhly mírného, 5% zvýšení. Na tržbách se záporně podepsal vliv směnných kurzů, zejména v souvislosti s americkým dolarem. EBIT před započtením mimořádných položek dosáhl 338 milionů eur, je tedy výrazně nižší než hodnota za druhé čtvrtletí předchozího roku. Tento vývoj lze připsat hlavně vyšším fixním nákladům a nižším maržím, jež přinesl nárůst cen surovin. V prvním pololetí činily tržby 10,7 miliardy eur, tato hodnota o 2 % přesahuje úroveň odpovídajícího období minulého roku. EBIT před započtením mimořádných položek se snížil z loňských 953 na 671 milionů eur.

Tržby v segmentu Agricultural Solutions se v meziročním srovnání mírně snížily na úroveň 1,5 miliard eur, a to kvůli negativním vlivům směnných kurzů ve všech regionech. BASF navýšila objemy prodeje zejména v Jižní Americe a v Asii a mírně zvedla ceny. EBIT před započtením mimořádných položek ve výši 278 milionů eur mírně překonal hodnotu za druhé čtvrtletí roku 2017. Příznivější produktový mix navzdory negativním vlivům směnných kurzů posílil průměrnou marži. Tento pohyb více než kompenzoval mírné zvýšení fixních nákladů. V první polovině roku 2018 poklesly tržby v segmentu Agricultural Solutions o 4 % na 3,2 miliardy eur. EBIT před započtením mimořádných položek se snížil o 104 milionů na 701 milionů eur.

V segmentu Oil & Gas tržby v meziročním srovnání výrazně vzrostly na téměř 1 miliardu eur, což zapříčinily v první řadě vyšší ceny. Tržby dále posílilo navýšení objemů z Norska poté, co zde byla spuštěna produkce na nových polích, i objemů obchodů. Cena barelu ropy Brent činila v druhém čtvrtletí roku 2018 v průměru 74 dolarů (2. kvartál 2017: 50 dolarů). Ceny plynu na evropských spotových trzích dosáhly v meziročním srovnání také výrazně vyšších hodnot. Prodej tlumil vliv směnných kurzů. EBIT před započtením mimořádných položek výrazně vzrostl na 391 milionů eur (2. čtvrtletí 2017: 183 milionů eur). Ceny ropy a plynu stouply.

V Norsku zaznamenala společnost BASF také nižší úroveň devalvace v důsledku vyšších rezerv, stejně jako růst objemů. Čistý zisk značně posílil. V první polovině roku se prodej zvýšil na 1,9 miliardy eur (1. pololetí 2017: 1,6 miliardy eur) a EBIT před započtením mimořádných položek dosáhl 756 milionů eur (1. pololetí 2017: 353 milionů eur).

V segmentu Other tržby z prodeje za druhé čtvrtletí v meziročním srovnání výrazně posílily na 662 milionů eur (2. kvartál 2017: 476 milionů eur), a to zejména v souvislosti s navýšením objemů prodeje a cen v oblasti obchodu se surovinami. EBIT před započtením mimořádných položek výrazně vzrostl v důsledku nižších příspěvků na rezervy a zlepšení výsledků v cizí měně. Ve srovnání s první polovinou roku 2017 se tržby zvýšily o 12 % na 1,2 miliardy eur a EBIT před započtením mimořádných položek stoupl o 13 %.

Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Tiskové zprávy

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Do důchodu v 65 letech. Nebo bude všechno jinak?

Čím jsme starší, tím více vyhlížíme magickou hranici 65 let, kdy budeme moci začít čerpat starobní důchod. Finanční prostředky, které jsme každý měsíc či jednou za rok platili státu, se nám konečně začnou vracet a …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB

Ze skládek teče kde co, říká šéf inspekce životního prostředí

Rozhovor
Šéf České inspekce životního prostředí Erik Geuss kroutí hlavou nad tím, že v Česku se stále umožňuje skládkovat domovní odpad. V rozhovoru pro portál FAEI.cz také vybízí, aby Češi byli méně lhostejní k tomu, kdo zajíždí s náklaďáky do lesů nebo zapadlých dříve zemědělských areálů. A není-li vaše domácnost či chata napojena na kanalizaci, vyvážíte, abyste neotravovali druhým třeba vodu ve studni?

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru