Svěřenský fond v otázkách a odpovědích

Svěřenský fond může založit kdokoliv a kohokoliv může jmenovat jeho správcem. Fond může vlastnit nemovitosti, které jsou tak patřičně zapsány v katastru. Pokud například otec vloží svůj majetek do fondu, jehož správcem je spřízněná osoba, tak bývalá manželka, která by chtěla stále více peněz na výživném, má v tomto směru smůlu. Majetek fondu totiž výživným postihnout nelze.

Nejsnáze může majetek zpronevěřit svěřenský správce. Foto: Freepik.com

ZÁKLADNÍ TERMÍNY A VZTAHY MEZI NIMI:

Svěřenský fond – soubor majetku, spravovaný správcem ve prospěch obmyšlených.
Svěřenský správce – osoba určená zakladatelem/statutem, které náleží správa majetku fondu v souladu se statutem a která se stará o výplaty beneficientům v souladu se statutem.
Obmyšlený – ten, komu je ze svěřenského fondu plněno.
Zakladatel – ten, který do fondu vyčlenil jeho první majetek.
Statut – dokument, který určuje pravidla řízení fondu, zejména pravidla pro jmenování a odvolání správce, pro nakládání s majetkem a pro výplatu obmyšleným.

Jak svěřenecký fond funguje?
Jde vlastně o správu cizího majetku ve prospěch obmyšlených dle předem daných pravidel.

Jakými zákony jsou svěřenecké fondy vymezeny?
Zákonem č. 89/2012 Sb., tzv. novým občanským zákoníkem.

Je fond vhodný k tomu, aby byl majetek zachován dětem?
Ano, to je jedna z možností. Nebo zejména aby se vlastnictví společnosti nedrobilo mezi velké množství potomků a bylo zachováno jednotné vedení a rozhodování.

Jak zjistit, že má daná osoba zřízen svěřenecký fond? Může někdo třetí zjistit, jaká má pravidla?
Momentálně ne, uvidíme, jaké informace budou přístupné ve veřejné a v neveřejné části registru fondů, a kdo bude mít k neveřejné části přístup.

Je nějaká databáze fondů nebo jejich vyznačení u nějaké instituce?
Nyní jsou fondy evidovány u finančního úřadu, protože mají DIČ, od 1. 1. 2018 budou evidovány i v rejstříku fondů, který bude volně přístupný.

Kdo a jak takový fond může založit?
Kdokoli, a to přijetím statutu ve formě notářského zápisu a podpisem smlouvy se svěřenským správcem.

Kdo fond může spravovat a kolik správa fondu stojí?
Fond může spravovat kterákoli fyzická osoba (v případě, že je svěřenský fond investičním fondem, jen právnická osoba). Odměny jsou velmi individuální a zatím neexistuje veřejně dostupné srovnání. Zpravidla jde o rodinné přátele zakladatelů, jejich advokáty nebo rodinné příslušníky, kteří nejsou obmyšlenými.

Jakou znamenají svěřenecké fondy právní jistotu? Nemůže někdo z venčí je nabourat a majetek vyvézt?
Nejsnáze může majetek zpronevěřit svěřenský správce. Dále záleží na majetku, pokud to je například společnost, je to stejné, jako by byla společnost vlastněna jinou společností nebo fyzickou osobou.

Mohou být ve fondu nemovitosti?
Ano.

Může fond prodávat a nakupovat nemovitosti? Zapíše katastr jako vlastníka nemovitosti fond?
Ano, pokud to dovolí statut. V katastru bude zapsán svěřenský správce s dovětkem, že jde o správce určitého fondu.

Může zakladatel fondu s například výnosy z fondu, tvořenými například nájmy komerčních či bytových nemovitostí, nakládat a v jakém režimu?
Nemůže, jde o příjmy fondu a oprávněn k nakládání s nimi je jen svěřenský správce dle statutu.

Jak na svěřenecké fondy reagují katastr nemovitostí, soudy, finanční úřady notáři? Respektují je?
Ano, respektují, neboť je to jejich zákonná povinnost a již si na ně zvykly. Respektive ví, že něco takového může přijít.

Kdo tvoří finanční závěrku fondu a jakou formou, komu jí musí předkládat?
Z pohledu daní je svěřenský fond poplatníkem daně a účetní jednotkou. Tudíž způsob sestavování závěrky, daňového přiznání a jejich podávání na příslušné úřady je v zásadě stejný jako u „normální“ firmy. Za sestavení ručí správce.

Podléhají výnosy fondů daním a kontrolám finančních úřadů?
Ano. Daní se standartní sazbou 19 %, popřípadě 5 %, pokud se registrují u ČNB jako tzv. investiční fondy.

Může být majetek a výnos fondu postižen exekucemi a za jakých podmínek?
Ano, pokud fond neplní své závazky. Je to stejné jako u kterékoli obchodní společnosti.

Může být majetek a výnos fondu zahrnut do výpočtu výživného, když správcem je povinný otec?
Nemůže, neboť nejde o jeho majetek, ale pouze o majetek jemu svěřený do správy.

Lze svěřenecký fond kombinovat s firmou založenou v zemích, které nepodléhají takovým daňovým restrikcím?
Svěřenský fond může vlastnit jakoukoli společnost či jiný majetek a zdanění v ČR bude podléhat stejným pravidlům, jako by tuto společnost vlastnila standardní česká kapitálová společnost. Režim zdanění výplat do svěřenského fondu ze zahraničí záleží na úpravě v cizí zemi.

Autoři jsou právníci advokátní kanceláře PwC Legal

PSALI JSME:

TÉMA TÝDNE/ROZHOVOR: „Svěřenské fondy chrání majetek zakladatele, ale co ti druzí?“ ptá se místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala
TÉMA TÝDNE: Počet manželských smluv v ČR meziročně stoupá
TÉMA TÝDNE: Majetek svěřenského fondu je právně absolutně vyčleněn od zakladatele
TÉMA TÝDNE: Svěřenský fond jako nový nástroj k ochraně majetku
TÉMA TÝDNE: Svěřenský fond – zajištění pro děti, místo výživného exmanželce

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB