Nebezpečí znehodnocení pozemku: Zřízení služebnosti inženýrské sítě

Poradna
Vlastníte nestavební pozemek a podepsali jste smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrské sítě na podzemní vedení komunikační sítě a již vám přišla výzva k uzavření smlouvy? Jde o poměrně běžný postup společností, jejichž předmět podnikání je zajišťování veřejné komunikační sítě. Problém ovšem je, že ve fázi, kdy je již uzavřená budoucí smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí, není příliš mnoho cest, jak se vyhnout povinnosti smlouvu uzavřít.
Kolem kabelového vedení se nachází ochranné pásmo – jeden metr na každou stranu. V ochranném pásmu musí vlastník pozemku strpět omezení svého vlastnického práva. Ilustrační foto: Pixabay

Aby vůbec podnikatel, který zajišťuje veřejnou komunikační síť, získal patřičné stavební povolení (zpravidla územní souhlas) na položení kabelového vedení, musí identifikovat vlastníky pozemků, přes které má kabelové vedení vést, poté s těmito vlastníky zahájí vyjednávání o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k části pozemku, a to za jednorázovou peněžitou náhradu.

Teprve po ukončení výstavby, tedy v momentě, kdy je známá skutečná trasa kabelového vedení a jeho ochranného pásma, vyzývají podnikatelé zajišťující veřejnou komunikační síť ke zřízení smluv o zřízení služebnosti za účelem jejího zápisu do katastru nemovitostí.

PSALI JSME:
„Co všechno vlastníte, vyjedeme komukoliv,“ říká šéf katastrálního úřadu Karel Večeře

Veřejný zájem

Předpokládá se, že na realizaci veřejné komunikační sítě je veřejný zájem. Proto má podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť takové postavení, že v případě, kdy nedojde k dohodě s vlastníkem pozemku na uzavření budoucí smlouvy nebo je vlastník pozemku neznámý, rozhodne o zřízení služebnosti vyvlastňovací úřad.

Pokud se nedohodnete s oprávněnou stranou z budoucí smlouvy jinak, máte povinnost uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle podmínek sjednaných v budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Pokud tak neučiníte, může Vás k tomu donutit soud. V takovém případě samozřejmě ponesete náklady za případné soudní jednání.

Služebnost na základě smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě vznikne zápisem do katastru nemovitostí. Návrh na zápis zpravidla podává podnikatel a platí veškeré poplatky s tím spojené (záleží však na smluvní úpravě). Z katastru nemovitostí tedy bude patrné (veřejně), že přes váš pozemek vede kabelové vedení.

Co znamená zřízení služebnosti?

Kolem kabelového vedení se nachází ochranné pásmo – jeden metr na každou stranu. V ochranném pásmu musí vlastník pozemku strpět následující omezení vlastnického práva: Bez souhlasu vlastníka vedení nesmí vysazovat trvalé porosty nebo bez souhlasu vlastníka vedení či bez rozhodnutí stavebního úřadu nelze provádět zemní práce nebo terénní úpravy, zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení.

PSALI JSME:
Jaké záludnosti na nás číhají při prodeji nebo nákupu nemovitosti

Obecně lze říci, že omezení vlastnického práva nesmí být provedeno ve větším rozsahu, než je k dosažení účelu zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení nutné. Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je na základě prokazatelného oznámení vlastníkovi nemovitosti oprávněn:

– v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovitost při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na cizích nemovitostech a

– v nezbytném rozsahu kácet a oklesťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení, a to v souladu s podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem.

Prokazatelným oznámením se rozumí oznámení data a účelu vstupu či vjezdu na dotčenou nemovitost nebo kácení či oklešťování dřevin rostoucích na této nemovitosti, včetně oznámení činností, které v této souvislosti budou na nemovitosti vykonávány. Oznámení musí být učiněno s dostatečným předstihem.

PSALI JSME:
Výhradu vlastnictví si můžete nově sjednat také u nemovitosti

Po skončení prací je podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně prokazatelně oznámit tuto skutečnost vlastníku. Po vykácení nebo okleštění dřevin je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě, nedohodne-li se s vlastníkem dotčené nemovitosti jinak.

Od roku 2017 zákon umožňuje na návrh podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť uzavřít i jinou smlouvu než služebnost inženýrské sítě. Může jít například o závazek stran uložit v určitém pozemku kabelové vedení. Taková smlouva se nezakládá do katastru nemovitostí, jde pouze o závazek smluvních stran.

Autorka je advokátka, Senior Associate bpv Braun Partners
(Redakčně upraveno)

Sdílet:
  1. A co dělat v případě, že předchozí majitel uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí a mě jako nového o tomto stavu neinformoval a na katastru o tomto v době koupě nebyla ani zmínka. S danou smlouvou nesouhlasím a pochybuji, že by souhlasila banka od které mám úvěr. Díkymohu ani postavit oplocení neboť vedení vede 1m od hranice pozemku. ČEZ mi řekl že vedení přesunou leda na moje náklady.

  2. A co mám dělat,když jsem vyslovil předběžný souhlas se stavbou. Smlouvu o smlouvě budoucí jsem ještě nepodepsal a stavba také ještě nezačla. Mužu od záměru odtoupit?

  3. Jaký má tato zpráva efekt ? Na jednu stranu zvěstujete “Nebezpečí znehodnocení pozemku” za úhradu, na druhou stranu uvádíte, že se předpokládá se, že na realizaci veřejné komunikační sítě je veřejný zájem, a může Vás donutit vyvlastňovací úřad. Pochopil jsem tak správně, že pokud použiju služby Associate bpv Braun Partners, bude mě to něco stát a vedení půjde stejným směrem, nebo okolo.

  4. Dobrý den. A jak se řeší případy, kdy telefonní kabely (i optický) je na pozemku a v katastru není zaznačeno nic. Takový “nezatížený” pozemek jsme koupili a před lety si postavili RD. Kabely nejsou nikde zaznačeny a nebyly ani nijak chráněny (písek, fólie…).

    • Dobrý den. Určitě bude lepší, když se poradíte s nějakým specializovaným právníkem. Redakce

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Právo

Za odložené věci v čekárně se neručí? Omyl

Odložili jste si v čekárně u lékaře kabát na věšák a při odchodu jste zjistili, že vám jej někdo odcizil? Máte jednoznačně nárok na náhradu, i když vás sestra bude nejspíš vyhánět s poukazem na ceduli s nápisem, že …

Připravovaná evropská úprava oddlužení

Orgány Evropské unie delší čas vyvíjí tlak na členské státy, aby zavedly oddlužení s maximální délkou trvání tří let. Členské státy ovšem nereagují vůbec, nebo reagují velmi pomalu, proto se EU chopila silnějšího …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Kazítka způsobující poruchu ve spotřebičích neuvidíte, ale jsou tam

Rozhovor
Výrobci televizorů, praček, fénů nebo mobilních telefonů se dušují, že do svých spotřebičů nemontují žádná speciální kazítka, jejichž smyslem je porouchat přístroj, a přimět tak zákazníka, aby si koupil nový. Jenže podle průzkumu projektu Opravme Česko se více než 75 procent dotázaných setkalo s tím, že se zejména elektrické výrobky rozbijí krátce po konci záruční lhůty. Zákazníci jsou přesvědčeni, že nejde o …

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru