Podmínky užití

Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti Finančního a ekonomického institutu z.s., IČ 013 53 390, se sídlem na adrese Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, který je provozovatelem informačního a názorového portálu Finanční a ekonomické informace na internetové adrese www.faei.cz, a všech dalších osob – návštěvníků stránek.

Návštěvník, který navštíví internetové stránky, je povinen seznámit se těmito Všeobecnými podmínkami. Jakýmkoli dalším užitím internetových stránek poté, co se návštěvník seznámil či měl možnost seznámit s Všeobecnými podmínkami, vyjadřuje návštěvník svůj souhlas se všemi ustanoveními těchto Všeobecných podmínek.

Finanční a ekonomický institut je držitelem majetkových autorských práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, nebo oprávněným uživatelem všech součástí internetových stránek, a to zejména textů, grafiky, multimediálního obsahu, jakož i zdrojového kódu softwarových aplikací, které tvoří součást internetových stránek. Návštěvník prohlížením internetových stránek a užíváním softwarových aplikací na nich umístěných nezískává oprávnění užívat obsah internetových stránek či jejich součásti jakýmkoli jiným způsobem, než který je výslovně uveden na internetových stránkách nebo který jednoznačně vyplývá z účelu příslušné internetové prezentace nebo softwarové aplikace.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetových stránkách, s výjimkou zveřejnění těchto Všeobecných podmínek, nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Finančním a ekonomickým institutem a návštěvníkem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Odpovědnost za obsah

Finanční a ekonomický institut neodpovídá za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost veškerých informací zveřejněných na internetových stránkách. Finanční a ekonomický institut si vyhrazuje právo kdykoliv měnit obsah takto zveřejněných informací.

Finanční a ekonomický institut odpovídá za obsah internetových stránek. Finanční a ekonomický institut však neodpovídá za obsah jakýchkoli jiných internetových prezentací, které neprovozuje a na něž pouze umožňuje přístup prostřednictvím odkazů na internetových stránkách, ani za obsah jakýchkoli částí internetových stránek, na jejichž obsah nemá vliv, zejména za obsah příspěvků uživatelů internetových stránek a za obsah reklamy či jiné propagace, která je umísťována na internetových stránkách třetí stranou.

Finanční a ekonomický institut je oprávněn kdykoliv odstranit jakoukoli součást obsahu internetových stránek, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek nebo svým obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Finanční a ekonomický institut, zejména obsah klamavý a nepravdivý, hanobící některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu nebo obsah, který veřejně propaguje násilí nebo jiné protiprávní jednání nebo podněcuje k nenávisti k vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

Povinnosti návštěvníka při užívání internetových stránek

Návštěvník se zavazuje, že při užívání internetových stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Všeobecnými podmínkami, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Finančního a ekonomického institutu ani ostatních uživatelů.

Návštěvník není oprávněn zejména:

• zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technických parametrů internetových stránek bez souhlasu poskytovatele;
• porušovat zabezpečení internetových stránek;
• bránit jiným uživatelům v užívání internetových stránek;
• využívat internetové stránky k rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv a hoaxů;
• zanést na internetové stránky viry či jakékoli jiné nebezpečné či škodlivé programy;
• vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele;
• pokoušet se získat přístup k těm součástem internetových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
• zveřejňovat na stránkách texty nebo obrázky s obsahem, který je v rozporu s právním řádem České republiky, zejména který hanobí některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo který veřejně podněcuje k nenávisti k vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod;
• zveřejňovat na stránkách texty nebo obrázky s pornografickým obsahem.

Finanční a ekonomický institut si vyhrazuje právo omezit či zamezit přístupu k těmto stránkám těm návštěvníkům, kteří používají nástroje blokující zobrazování reklamy. Za tímto účelem může Finanční a ekonomický institut v zákonem připuštěném rozsahu provádět i technické testování koncových zařízení za tím účelem, zda takové nástroje používají či nikoliv.

V případě, že zákazník poruší své povinnosti při užívání internetových stránek, je Finanční a ekonomický institut oprávněn znemožnit mu přístup na internetové stránky a odstranit jakoukoli součást obsahu internetových stránek, která je důsledkem porušení tohoto porušení povinností.

Souhlas s užitím příspěvků

Umístí-li návštěvník na internetové stránky v souvislosti s jejich dovoleným užitím v elektronické podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména autorské texty, fotografie, kresby, obrázky apod. – dále jen „příspěvky“), uděluje tím Finančnímu a ekonomickému institutu svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním a zpřístupněním prostřednictvím Internetu na internetových stránkách a dále jejich umístěním v tiskových inzerátech, na plakátech, billboardech, letácích a podobných reklamních materiálech v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní, včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.

V případě, že příspěvky budou zachycovat osobnostní atributy zákazníka nebo jakékoli třetí osoby (zejména podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a zvukově – obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy apod.), uděluje návštěvník Finančnímu a ekonomickému institutu svolení s užitím takových osobnostních atributů způsobem uvedeným výše v těchto Všeobecných podmínkách.

Veškerá oprávnění dle těchto Všeobecných podmínek uděluje návštěvník Finančnímu a ekonomickému institutu bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li stanoveno jinak), pro území České republiky, na dobu padesáti let a bez množstevního omezení.

Tím, že návštěvník umístí své příspěvky na internetové stránky, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout Finančnímu a ekonomickému institutu veškerá práva zmíněná výše v tomto článku Všeobecných podmínek a že nikdo nemá k těmto příspěvkům jakákoli práva, která by v tom návštěvníkovi bránila. Pokud se toto prohlášení návštěvníka ukáže být nepravdivým, je Finanční a ekonomický institut oprávněn požadovat po zákazníkovi náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že Finanční a ekonomický institut prohlášení zákazníka za pravdivé považoval a použil příspěvky tak, jak je uvedeno výše.

Finanční a ekonomický institut si vyhrazuje právo příspěvky nepoužít a z internetových stránek odstranit, a to zejména v případě, že příspěvky budou v rozporu s povinnostmi zákazníka dle těchto Všeobecných podmínek.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Všeobecných podmínek do zápatí internetových stránek Finančního a ekonomického institutu. Tyto Všeobecné podmínky je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat pouze Finanční a ekonomický institut s tím, že změnu Všeobecných podmínek oznámí na internetových stránkách. Souhlas s novým zněním Všeobecných podmínek vyjádří návštěvník tím, že bude stránky nadále používat.

Datum vydání: 30. 4. 2018
Finanční a ekonomický institut z.s.