Jak finanční arbitr až dosud rozhodoval v životním pojištění? Šance zcela uspět ve sporu s pojišťovnou nedosahuje ani šesti procent

AnalýzaTéma týdne
Finanční arbitr před několika měsíci vzbudil rozruch, když zveřejnil informace o svém prvním nálezu a rozhodnutí o námitkách v oblasti životního pojištění, v kterém dal za pravdu klientovi České pojišťovny a rozhodl o neplatnosti smlouvy. Analyzovali jsme, jak Kancelář finančního arbitra rozhodovala v jiných případech.
Graf: Finanční a ekonomické informace (FAEI.cz)

Úřad arbitra až dosud (k 4. květnu 2018) vydal 340 nálezů nebo rozhodnutí o námitkách ve všech oblastech, které jsou v jeho kompetenci (pozn. red. – mimo jeho působnost je dnes jen neživotní pojištění a penzijní spoření). S ohledem na výše uvedené lze hrubým odhadem spočítat, že dosud běží (tedy nebylo vyřešeno) asi 2000 zahájených řízení, z nichž se až 1700 týká životního pojištění.

Pro dokreslení: Pokud je podle údajů České asociace pojišťoven v tuzemsku uzavřeno 5,5 milionu smluv na životní pojištění, představují tři tisíce arbitrem zahájená řízení v oblasti životního pojištění zhruba půl promile z tohoto počtu. Čekají nás ale ještě menší čísla – arbitr do začátku letošního května vydal 73 nálezy nebo rozhodnutí o námitkách, z nich však lze na webu úřadu dohledat pouze 70. Tři nálezy totiž nejsou na webu k dohledání (FA/ZP/633/2016, FA/ZP/49/2017 a FA/ZP/734/2015) a v jednom případě je rozhodnutí arbitra v seznamu uvedeno duplicitně dvakrát.

JAK FINANČNÍ ARBITR ROZHODOVAL VE SPORECH MEZI POJIŠŤOVNAMI A JEJICH KLIENTY V LETECH 2014 AŽ 2018?

–          18 zastavení řízení pro nepřípustnost nebo nepříslušnost
–          38 zamítnutí návrhu
–          5 částečně zamítnuto, částečně zastaveno
–          8 částečné vyhovění návrhu
–          4 úplná vyhovění návrhu

To znamená, že více než tři čtvrtiny sporů, k nimž arbitr vydal v oblasti životního pojištění nález nebo rozhodnutí o námitkách, skončily zcela v neprospěch navrhovatelů (zastavení řízení či zamítnutí návrhu), ať už se řízení účastnili sami nebo je zastupovali advokáti či nějaká „ochranářská spotřebitelská organizace“. Šance, že lidé ve svém sporu s pojišťovnou u arbitra stoprocentně uspějí, tak nedosahuje ani šesti procent (4 případy ze 73).

KOLIK LIDÍ ŘEŠILO SPOR S POJIŠŤOVNOU SAMO A KOLIK SE JICH NECHALO ZASTUPOVAT PRÁVNÍKY NEBO JINÝMI SUBJEKTY?

Ze 70 řízení byli navrhovatelé v 45 případech (64 %) bez zastoupení právníky či někým jiným. Arbitr v těchto případech rozhodl následovně:

–          16 zastavení řízení pro nepřípustnost nebo nepříslušnost
–          24 zamítnutí návrhu
–          1 částečně zamítnuto, částečně zastaveno
–          2 částečná vyhovění návrhu
–          2 úplná vyhovění návrhu

V 18 řízeních byli navrhovatelé zastoupeni advokáty (celkem jsme ve sbírce rozhodnutí arbitra našli 11 jmen). Arbitr v těchto případech rozhodl následovně:

–          1 zastavení řízení pro nepřípustnost
–          8 zamítnutí návrhu
–          3 částečně zamítnuto, částečně zastaveno
–          5 částečné vyhovění návrhu
–          1 úplné vyhovění návrhu

V sedmi řízeních zastupovaly klienty pojišťoven „ochranářské“ subjekty KLV – Consulting, ZPP Advisory a Unie subjektů ochrany spotřebitelů a investorů, tedy subjekty tak či onak spojené s Pavlem Kočalkou, který byl za tuto činnost pravomocně odsouzen pro neoprávněné podnikání. Arbitr v těchto případech rozhodl následovně:

–          1 zastavení řízení pro nepřípustnost
–          4 zamítnutí návrhu
–          1 částečné vyhovění návrhu
–          1 úplné vyhovění návrhu

NÁKLADY NA PRÁVNÍKA ARBITR NEPŘIZNÁVÁ

Zde je nutné zdůraznit, že pokud se spotřebitel sám obrátí na finančního arbitra se sporem, který vede s finanční institucí, jeho případ je projednáván zdarma. Pakliže si na to najme právníka, arbitr mu ani v případě výhry nepřizná náklady.

Monika Nedelková. Foto: www.finarbitr.cz

„Pokud požaduje zástupce klienta i náklady zastoupení v řízení před finančním arbitrem, které je bezplatné a pokud zástupce klientovi nevysvětlí, že v řízení před finančním arbitrem není potřeba zastoupení a že jeho odměnu mu bude muset klient zaplatit ze svého, jde ze strany právního zástupce (nemusí jít vždy jen o advokáta, často zastupují klienty i zprostředkovatelé) o nemravné jednání,“ vysvětlila M. Nedelková.

Nesporným faktem je, že ze zveřejněných rozhodnutí arbitra vychází najevo stále rostoucí angažovanost právníků ve sporech klientů s pojišťovnami. V rozhodnutích arbitra (v oblasti životního pojištění) v letech 2014-2015 nefiguruje ani jeden advokát. V roce 2016 už to byli tři advokáti ve třech případech (pětina případů), v loňském roce právní kanceláře zastupovaly své klienty v téměř třetině (29 %) dokončených sporů a v letošních osmi rozhodnutích arbitra se advokáti angažovali už v celé polovině případů.

KOLIKRÁT ŘEŠIL ARBITR NEPLATNOST SMLOUVY O ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ?

Neplatnost smlouvy řešil arbitr ve svých rozhodnutích od roku 2014 celkem 19 krát. Ve sbírce rozhodnutí je ale jeden případ duplicitní a další dva dokumenty vůbec nešly dohledat, jak už bylo zmíněno výše v textu. Výsledky nálezů nebo rozhodnutí o námitkách jsou následující:

–          12 návrhů zamítnuto
–          4 částečná zamítnutí, částečná zastavení
–          2 částečná vyhovění návrhu
–          3 úplná vyhovění návrhu

V případech, kdy se spotřebitelé obraceli na arbitra kvůli neplatnosti smlouvy a které byly dotaženy až do podoby nálezů nebo rozhodnutí o námitkách, se spolehli sami na sebe pouze ve třech případech. Navrhovatelé se v naprosté většině spoléhali na advokáty nebo na tzv. ochranářské subjekty spojené s Pavlem Kočalkou.

JAK SE VYVÍJELA ČINNOST FINANČNÍHO ARBITRA V OBLASTI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

V roce 2014 vydal finanční arbitr 3 nálezy nebo rozhodnutí o námitkách, přičemž všechny návrhy zamítl nebo řízení zastavil pro nepříslušnost. Návrhy podávali jen občané, navrhovatelé, kteří nebyli nikým zastoupeni.

V roce 2015 úřad vydal 7 nálezů nebo rozhodnutí, jedno řízení zastavil pro nepřípustnost, zbylé návrhy zamítl. V pěti případech navrhovatelé nebyli nikým zastoupeni, ve dvou spotřebitele zastupovala společnost KLV – Consulting (psali jsme např. zde). Jeden případ byl z roku 2013, tři z roku 2014 a stejný počet z roku 2015.

V roce 2016 už finanční arbitr vydal v meziročním srovnání dvakrát více nálezů nebo rozhodnutí o námitkách – celkem jich bylo 14. Tři vyřešené případy byly z roku 2014, čtyři z roku 2015 a ostatní z aktuálního roku. Ve dvou případech návrhům úplně vyhověl, v jednom pak vyhověl částečně. Zbylé návrhy zamítl nebo řízení zastavil pro nepřípustnost. V osmi sporech s institucemi se lidé zastupovali před arbitrem sami, ve dvou klienty zastupovala Unie subjektů ochrany spotřebitelů a investorů a v jednom společnost ZPP Advisory. Návrhy tří advokátů – Martina Kubíka, Miroslava Dongrese a Lucie Růžičkové, kteří zastupovali své klienty, finanční arbitr zamítl.

V roce 2017 vydal arbitr v oblasti životního pojištění rekordní počet nálezů nebo rozhodnutí o námitkách – celkem jich bylo 38. Je to jeden a půl krát více než za všechny předchozí roky dohromady. Jen loni v lednu jich vydal deset, což je zatím nejvíce rozhodnutí vydaných finančním arbitre, v jednom měsíci. Arbitr stačil v roce 2017 vyřešit čtyři případy z aktuálního roku, 15 případů z předešlého roku 2016, po devíti případech z let 2015 a 2014 a jeden, který se táhl od roku 2013. Finanční arbitr zamítl návrh v 15 případech, v 11 případech zastavil řízení pro nepřípustnost, částečně zamítl a částečně zastavil ve čtyřech případech, v sedmi případech návrhům částečně vyhověl, a v jednom případě návrhu vyhověl úplně. Ve 26 sporech se klienti pojišťoven u arbitra zastupovali sami, v jednom případě figurovala u návrhu opět Kočalkova společnost KLV – Consulting (návrh byl zamítnut) a ve všech dalších jedenácti případech klienty zastupovali advokáti. Tři případy za klienty řešil Miroslav Krutina, po dvou případech Lucie Růžičková a Jan Dáňa, a po jednom Eliška Flídrová, Jiří Vlasák, Miroslav Němec a Jiří Švehla.

V roce 2018 (stav k 4. květnu) zatím úřad finančního arbitra vydal 8 nálezů nebo rozhodnutí. Všechny návrhy zamítl, až na jeden, kdy návrhu částečně vyhověl. Ve dvou případech šlo o návrhy z roku 2014, ve čtyřech případech z roku 2015 a dva případy byly z roku 2016. V polovině projednávaných sporů už klienty zastupovali advokáti (Marta Fišnerová, Tomáš Machurek, Miroslav Němec, Lucie Růžičková), v jednom případě Unie subjektů ochrany spotřebitelů a investorů a pouze ve třech případech byli navrhovatelé bez jakéhokoliv zastoupení.

Sdílet:
 1. Autor článku, Lukáš Petřík, prokázal buď absolutní neznalost dané problematiky, nebo záměrnou dezinterpretaci selektivně vybraných statistických dat bez vypovídací schopnosti. Obávám se, že se velmi pravděpodobně jedná o kombinaci obojího v plném rozsahu.
  Článek stojí na slabých vratkých nohách, článek je jinými slovy metodologicky vadným textem.
  Uváděná statistika nemá sebemenší vypovídací schopnost z následujících důvodů:
  1. Autor neuvádí, jak Finanční arbitr v praxi funguje, jaký je faktický proces jeho rozhodování. Povaha této praxe je při interpretování výsledků Finančního arbitra zcela zásadní. S touto znalostí se daná statistika stává bezcennou.
  2. Autor vůbec nerozlišuje kvalitativní a obsahovou stránku daných žalob a kvalitativní a obsahovou stránku daných rozhodnutí. S touto znalostí se daná statistika stává bezcennou.
  3. Autor nevidí věc v širším kontextu z hledisek individuálních zájmů, skupinových zájmů, vývoje rozhodování Finančního arbitra, historického kontextu, mezinárodního srovnání, provázanosti majitelů pojišťoven s politickými subjekty, s odbornou veřejností, s politickými strukturami a s regulátorem. S touto znalostí se daná statistika stává bezcennou.

  • Díky za váš názor, pane Procházko.
   1. Autor uvedl, jak finanční arbitr v praxi funguje, a že především vede strany sporu ke smíru. Zřejmě jste nečetl celý text článku včetně obsahu rámečku hned nahoře pod grafem.
   2. Když to není na začátku věty, finanční arbitr se píše s malým „f“.
   3. Píšete, že „autor vůbec nerozlišuje kvalitativní a obsahovou stránku daných žalob…“. Finanční arbitr ale přece vůbec žádné žaloby neřeší. Tím jste neznalost dané problematiky prokázal vy sám.
   4. S vašimi nároky na to, co všechno by v článku podle vás mělo být, by se z novinářské analýzy (žánr) stala vědecká stať s názvem „Kvalitativní a obsahová analýza rozhodnutí finančního arbitra v kontextu hledisek individuálních zájmů, skupinových zájmů, vývoje rozhodování finančního arbitra, historického kontextu, mezinárodního srovnání, provázanosti majitelů pojišťoven s politickými subjekty, s odbornou veřejností, s politickými strukturami a s regulátorem“.
   Něco takového ale nebyla autorova ambice. V době, kdy mainstreamová média masírují čtenáře a diváky s tématem „neplatných smluv na investiční životní pojištění“ bylo jeho ambicí upozornit na to, jak malé procento těch, kdo se obrátili na Kancelář finančního arbitra (pozor, tady už se velké písmeno píše, je to oficiální název), našli u arbitra zastání v oblasti životního pojištění v podobě jím vydaného nálezu nebo rozhodnutí o námitkách. Tolik na vysvětlenou i k metodologii, když už jste ji zmínil. Proto nemůže jít o nějakou záměrnou dezinterpretaci selektivně vybraných statistických dat – jde o přesně vybraná data, která se týkají jen jedné z oblastí působnosti arbitra, a je přesně doloženo, jak finanční arbitr rozhodoval.
   Redakce

   • Děkuji pánovi, nebo paní se jménem “Redakce.” Lepší odpověď dokreslující obsah dané argumentace, jsem si přát nemohl.
    Michal Procházka

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Pojištění

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Do důchodu v 65 letech. Nebo bude všechno jinak?

Čím jsme starší, tím více vyhlížíme magickou hranici 65 let, kdy budeme moci začít čerpat starobní důchod. Finanční prostředky, které jsme každý měsíc či jednou za rok platili státu, se nám konečně začnou vracet a …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru