Sirotek svůj důchod nedostane automaticky

Slovo „sirotek“ zní mnoha z nás jak z Andersenovy pohádky nebo knížky od Dickense. A přitom každý rok zhruba tři tisícovky osiřelých dětí žádají stát o sirotčí důchod po svém zemřelém živiteli. Až do roku 2018, než se pravidla na přiznávání tohoto pozůstalostního důchodu zmírnila, bylo přibližně deset procent těchto žádostí odmítnuto, ale ani dnes není sirotčí důchod všem pozůstalým přiznáván automaticky.
Sirotčí důchod není přiznáván automaticky, ale je třeba o něj žádat. Zletilý sirotek podává žádost o důchod osobně, za mladší žadatele tento krok udělá jejich zákonný zástupce. Ilustrační foto: Pixabay.com

Osiřelé nezaopatřené dítě má vždy nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči, osvojiteli či pečovateli (nikoli však pěstounovi, pozn. aut.), který pobíral starobní či invalidní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

V ostatních případech záleží na věku zesnulého rodiče a délce jeho důchodového pojištění.

Věk a délka pojištění

Aby vznikl nárok na sirotčí důchod, musela být osoba starší 28 let pojištěna alespoň jeden rok v posledních deseti letech. A osoba starší 38 let minimálně dva roky v posledních dvaceti letech.

V obou případech jde o dobu placeného pojištění, za niž je vyplácen příjem podléhající odvodu na sociální zabezpečení. Tedy nikoli tzv. náhradní doby.

Na sirotčí důchod tedy ani dnes nedosáhnou děti, jejichž zesnulý rodič byl např. dlouhodobě nezaměstnaný, pracoval načerno nebo na dohodu (vykonával činnosti nepodléhající odvodům na sociální pojištění, pozn. aut.).

Nebo podnikal a neplatil řádně odvody, žil z úspor či pronájmu a nepřihlásil se k dobrovolnému důchodovému pojištění, případně žil v cizině, kde nepracoval, nebo šlo o stát, s nímž ČR nemá smlouvu o důchodovém pojištění.

Jen pro nezaopatřené děti

Jak dlouho je možné pobírat sirotčí důchod? Tak dlouho, dokud je dítě považováno za tzv. nezaopatřené. Do této skupiny nepatří např. dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

A naopak to jsou v první řadě všechny děti do skončení povinné školní docházky, dále ty do 18 let, které jsou po ukončení základní školy vedeny v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání a nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

A horní hranicí je 26 let, pokud se studenti soustavně připravují na budoucí zaměstnání, nebo se na ně nemohou připravovat, případně vykonávat výdělečnou činnost, ze zdravotních důvodů (nemoc, úraz). Po skončení základní, střední a vyšší odborné školy se důchod vyplácí ještě o prázdninách, po vysoké pak následující měsíc.

Je nutné požádat

Sirotčí důchod není přiznáván automaticky, ale je třeba o něj žádat. Zletilý sirotek podává žádost o důchod osobně, za mladší žadatele tento krok udělá jejich zákonný zástupce, ale v každém případě na správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště.

Žádost o důchod je možné podat také zpětně, přičemž výplata sice bude přiznána od vzniku nároku, nejdéle však pět let.

K důchodu si mohou přivydělat

Studenti denního studia si vedle pobírání sirotčího důchodu mohou celoročně přivydělávat. Studenti jiné formy studia si mohou finančně pomoci pouze takovou výdělečnou činností, která nezakládá účast na důchodovém pojištění (neodvádí se pojistné na sociální zabezpečení).

Při porušení tohoto pravidla jim výplata důchodu bude pozastavena. Výplatu lze obnovit, pokud jsou opět splněny a řádně prokázány zákonné podmínky. Všechny změny se sociální správě musí nahlásit do osmi dní.

Připravit hromadu dokladů

Pokud zesnulý rodič ještě neměl přiznán starobní nebo invalidní důchod, čeká na osiřelého žadatele povinnost doložit nárok svůj i zesnulé osoby. A tedy vyhledat mnoho dokumentů, které je třeba k žádosti o sirotčí důchod předložit.

Je také třeba počítat s tím, že zákonná lhůta na schválení žádosti a stanovení výše důchodu je maximálně 90 dní (i za tuto dobu je důchod zpětně vyplacen). A výše sirotčího důchodu? Jako v případě jiných důchodů záleží na délce pojištění a výši výdělků (odvodů) zesnulé osoby v rozhodném období.

Nižší než starobní důchod

Rovněž sirotčí důchod se skládá z výměry základní a procentní. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a stanovuje ji zákon o důchodovém pojištění (v roce 2021 je 3 550 Kč). Výše procentní výměry sirotčího důchodu však činí pouze 40 procent výměry důchodu, který pobírala (nebo by pobírala) zesnulá osoba k datu úmrtí.

Pokud dítě přijde o oba rodiče, pobírá sirotčí důchod po každém z nich, pokud jsou splněny zákonem dané podmínky. Pak sirotkovi náleží z vyššího důchodu základní i procentní výměra v plné výši, z nižšího důchodu však pouze procentní výměra. Alespoň orientačně je možné si výši důchodu zjistit na internetu dostupných kalkulačkách.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB