Správní řízení není jen mlýnek na pokuty

Správní řízení v nás vyvolává obavy z pokuty. A pořádně mastné, mnohem vyšší, než bychom platili bez účasti v tomto řízení. Kolikrát jsme jenom četli, že za přestupek je pokuta na místě nejvýše 2 000 korun, ale ve správním řízení se může vyšplhat až na 20 000 Kč? Raději tedy nefrajeřit, přiznat se hned a neriskovat mnohem citelnější postih. To je však jenom jeden pohled.
Správní řízení v nás vyvolává obavy z pokuty. To je však jenom jeden pohled. Tím druhým se můžete na správní řízení podívat jako na řešení vlastní obtížné situace či problému. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Tím druhým se můžete na správní řízení podívat jako na řešení vlastní obtížné situace či problému, s nímž chcete pohnout a při tom se vyhnout protokolům na policejní služebně, natožpak soudním průtahům.

Podnět, tedy oznámení nebo návrh, může správním orgánům podat jakákoli osoba. Správními orgány se rozumějí např. ministerstva, krajské i obecní úřady.

Pokud netrefíte správnou adresu, nic moc se neděje, protože úřady mají povinnost si podněty předávat podle své věcné a místní příslušnosti.

Právo podat podnět má tedy každý a správní orgán jej musí přijmout.

Nemá však povinnost, ale jen možnost se tímto podnětem zabývat a zahájit správní řízení – s vaším sousedem, starostou, jiným správním orgánem…

Pozor, oslovujete úředníky

Správní orgán zahájí řízení jen za předpokladu, že váš podnět shledá jako opodstatněný. A protože o relevantnosti rozhodují úředníci, musí podnět splňovat určité formální náležitosti. Tou první je, jako u každé žádosti, přesná identifikace adresáta (úřadu) a odesilatele, který podnět podává. V jeho případě kromě jména a adresy i datum narození.

Druhou nezbytnou součástí podnětu je podrobné, výstižné a pokud možno důkazy podpořené (dokumenty, fotografie) vylíčení skutkové podstaty toho, co oznamujete, kdy a jak se co stalo a jaké to má pro vás důsledky či omezení.

A také sdělení, proč by měl správní orgán řízení zahájit a jak má podle vás vypadat náprava. Tato pasáž je variabilní podle toho, zda např. oznamujete spáchání přestupku, nebo nesouhlasíte s rozhodnutím jiného úřadu.

Nikoli název, ale obsah

Při sepisování se není třeba radit s právníkem či listovat v zákoníku, stačí situaci popsat a zdokumentovat přesně a pravdivě. Pokud svým líčením úředníka přesvědčíte, oporu v zákoně si pro své rozhodnutí najde sám. Případně vás vyzve k písemnému doplnění informací. Na druhou stranu platí, že podání se vždy posuzuje podle obsahu, nikoli podle jeho pojmenování.

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu (vždy s podpisem podatele) anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Podle správního řádu, nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli odstranit nedostatky nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.

O čem se rozhoduje

Na správním orgánu je, pokud řízení zahájí, aby účastníkům řízení založil, změnil či zrušil jejich práva a povinnosti, aby nařídil zdržet se nějakého jednání či rozhodnutí, případně prohlásil, že určená osoba jistá práva má, nebo nemá.

Účastníky správního řízení jsou dotčené fyzické i právnické osoby, na jejichž chování či rozhodnutí se v podnětu poukazuje. Samotný podatel podnětu je účastníkem v případě, že je sám dotčenou osobou (např. při spoluvlastnictví). Účastníci se mohou do řízení zapojit, navrhovat důkazy a vyjadřovat se k nim či nahlížet do spisu.

Rozhodnutí do měsíce

Při správním řízení se vychází z informací obsažených v podání, ale také dalších podkladů, které shromáždil správní orgán. Ten může nařídit v nezbytných nebo zákonem stanovených případech i ústní jednání.

Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Tuto lhůtu lze prodloužit až o dalších 30 dnů, pokud se jedná o zvlášť složitý případ. Po uplynutí této doby je možné se obrátit na nadřízený orgán s žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti.

Čtyři možnosti opravy

Proti rozhodnutí správního orgánu se lze bránit odvoláním či rozkladem – v obou případech se podává správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal. Ten je posoudí sám, nebo předá nadřízenému orgánu.

Správní žalobou se postižený brání u soudu až po vyčerpání předchozích dvou možností do dvou měsíců po zamítnutí odvolání či rozkladu. V přezkumném řízení se správní orgány z vlastní iniciativy zabývají pravomocným rozhodnutím v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že bylo vydáno v souladu se zákonem.

Ilustrační foto: Depositphotos.com

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 1
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
  1. Pe Petr

    Já dávám vše do správního řízení a ještě jsem nikdy žádnou pokutu neplatil………

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB