Vše, co potřebujete vědět o minimálních zálohách OSVČ v roce 2024

Pro rok 2024 se zvyšují minimální zálohy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) na sociální a zdravotní pojištění. Jaké částky aktuálně podnikatelé zaplatí a od kdy je třeba výši záloh upravit?
Pro letošní rok se zvyšují minimální zálohy osob samostatně výdělečně činných na sociální a zdravotní pojištění. Ilustrační foto: Pixabay.com

Zatímco za zaměstnance odvádí povinné zálohy na zdravotní a sociální pojištění přímo zaměstnavatelé, OSVČ se o platbu těchto odvodů musejí postarat sami. Musí zbystřit především ti živnostníci, kteří dosud platili zálohy pouze v minimální výši. Na začátku roku totiž dochází ke zvýšení těchto minimálních částek a je tedy nutné upravit výši odvodů.

Podnikání a zálohy na pojištění

Mezi základní povinnosti OSVČ patří platba povinného pojištění a daní. Zdravotní a sociální pojištění je placeno formou měsíčních záloh a jednou ročně po podání Přehledu o příjmech a výdajích (tento dokument je vyplňován pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, pozn. aut.) je vyúčtován nedoplatek či přeplatek. Jednou ročně musí také OSVČ podat daňové přiznání a uhradit vypočtenou daň z příjmu.

OSVČ mohou při splnění podmínek vyžívat také takzvanou paušální daň a výrazně si tak usnadnit administrativu. V rámci jedné měsíční platby je zaplaceno zdravotní a sociální pojištění i daň z příjmu. OSVČ v tomto případě již neodevzdávají daňové přiznání ani přehledy. K paušální režimu se mohou OSVČ přihlásit pouze jednou ročně. Letos byl termín pro přihlášení do 10. ledna 2024.

Zdravotní pojištění

OSVČ platí zdravotní pojištění formou záloh na pojistné a doplatku pojistného. Zálohy na zdravotní pojištění jsou odváděny ve stejné výši každý měsíc a splatné jsou od začátku kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Pokud připadne poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je nutné zálohu uhradit nejpozději následující pracovní den. Výši doplatku či přeplatku na pojištění zjistí živnostníci po podání ročního Přehledu OSVČ. Tento dokument je nutné doručit zdravotní pojišťovně v daném termínu.

V Přehledu OSVČ je vypočtena výše záloh na zdravotní pojištění pro další kalendářní rok. Zálohy na rok 2024 tedy budou spočítány v rámci přehledu za rok 2023.

Výpočet zdravotního pojištění

OSVČ platí pojistné na zdravotní pojištění ve výši 13,5 procenta ze svého vyměřovacího základu. Tímto základem je polovina příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu všech výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Výpočet popisuje jednoduchý příklad níže.

Příklad: Celkový příjem OSVČ za rok 2023 byl 1,6 milionu korun. Podnikatel uplatňuje výdajový paušál ve výši 60 procent. Vyměřovací základ je v tomto případě 320 000 Kč. Výše měsíční zálohy pro rok 2024: 320 000 Kč x 0,135 = 43 200 Kč / 12 měsíců = 3 600 Kč.

Minimální zálohy v roce 2024

Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanovuje minimální vyměřovací základ OSVČ, a to ve výši dvanáctinásobku poloviny průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Z tohoto základu je vypočtena minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění. Průměrná mzda pro rok 2024 byla stanovena na 43 967 korun. Minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění v roce 2024 je tedy 2 968 Kč (pozn. k výpočtu 43 967/2 x 0,135).

Kdo platí zálohy v minimální výši

Pokud je vypočtený vyměřovací základ OSVČ nižší než minimální vyměřovací základ, odvádí se zálohy na pojistné v minimální výši. Jde například o živnostníky, kteří mají velmi nízké příjmy. Minimální zálohy na pojistné odvádí také začínající OSVČ v prvním roce podnikání, a to až do doby podání daňového přiznání a přehledu pro zdravotní pojišťovnu.

Vyměřovacím základem u výše jmenovaných osob je jejich skutečný příjem po odpočtu výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V praxi tedy mohou platit nižší měsíční zálohy, než je stanovené minimum.

Kdy OSVČ nemusí platit zálohy

Povinnost platit měsíční zálohy na zdravotní pojištění nemá OSVČ, která je současně zaměstnancem a podnikání pro ni není hlavním zdrojem příjmu (tzn. podnikání je vedlejší činnost). Pojistné v tomto případě může zaplatit najednou až po podání Přehledu OSVČ za uplynulý kalendářní rok.

Úprava záloh

Výše průměrné mzdy dlouhodobě roste, což vede také ke zvyšování záloh OSVČ. Vždy na začátku roku je stanovena nová výše minimální zálohy na zdravotní pojištění pro daný rok. Pokud jste na konci loňského roku platili zálohy v minimální výši, na začátku letošního roku zpozorněte.

Nejpozději do 8. února 2024 totiž musíte dorovnat výši zálohy do nově stanovené minimální částky (tzn. ze 2 722 Kč na 2 968 Kč). V Přehledu OSVČ za rok 2023 je vypočtena nová výše záloh pro rok 2024. Pokud bude tato částka vyšší než minimální měsíční pojistné, opět upravíte výši záloh.

Sociální pojištění

Kromě zdravotního pojištění musí OSVČ sami řešit také platby sociálního pojištění. Pojistné na sociální zabezpečení v sobě zahrnuje tři složky, a to platby na důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění. První dvě zmíněné složky sociálního pojištění jsou pro OSVČ povinné. Nemocenské pojištění OSVČ je naproti tomu zcela dobrovolné.

U sociálního pojištění rovněž záleží na tom, zda je samostatná výdělečná činnost prováděna jako hlavní či vedlejší činnost. Pokud OSVČ vykonává výdělečnou činnost jako činnost hlavní, je pro ni účast na důchodovém pojištění povinná.

Každý měsíc je nutné odvést zálohu na sociální pojištění, a to alespoň v minimální výši. V případě vedlejší činnosti vzniká OSVČ účast na důchodovém pojištění až na základě dosažených příjmů nebo pokud se k účasti podnikatel sám přihlásí.

Výše zálohy na sociální pojištění

Pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení OSVČ se opět vychází z vyměřovacího základu (do roku 2023 50 % z daňového základu a od roku 2024 55 %). Roční pojistné je ve výši 29,2 procenta z vypočteného vyměřovacího základu (28 % důchodové pojištění a 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). Pokud si OSVČ dobrovolně platí nemocenské pojištění, zaplatí navíc 2,1 procenta z vyměřovacího základu.

Sociální pojištění – zálohy v letošním roce

Stejně jako v případě zdravotního pojištění jsou i u sociálního pojištění nastaveny minimální měsíční zálohy na pojistné. Tyto částky platí OSVČ, kteří nedosáhli stanoveného minimálního měsíčního vyměřovacího základu (v roce 2024 u hlavní činnosti 13 191 korun, vedlejší 4 837 korun).

Pokud má OSVČ podnikání jako hlavní činnost, bude v roce 2024 minimální výše měsíční zálohy na důchodové pojištění včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 3 852 korun. V případě vedlejší činnosti je minimální výše zálohy 1 413 korun. Výše minimální zálohy u nemocenského pojištění je 216 korun. Tato částka platí pro hlavní i vedlejší činnost.

Splatnost zálohy na sociální pojištění

V případě OSVČ musí být záloha na sociální pojištění připsána na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení od prvního do posledního kalendářního dne měsíce, za který se pojistné platí. Termín pro platbu zálohy například za únor 2024 je tedy od 1. do 29. února. Pojistné není možné platit v hotovosti.

OSVČ osobně odpovídají za plnění svých povinností dané zákonem. Důležitá je proto nejen orientace v legislativě OSVČ, termínech a postupech OSVČ, ale také ve financích. Důležitý je například přehled o cash flow OSVČ, možných daňových úlevách pro OSVČ, daňových dopadech pro OSVČ a rovněž daňové optimalizaci OSVČ. Dobré finanční výsledky podnikatele a stabilní hospodaření má vliv na bonitu OSVČ při žádosti o hypotéku nebo jiné úvěry.

Autor je CEO fintech start-upu hyponamíru.cz
(Redakčně upraveno)

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB