Organizátoři předváděček nadále obcházejí zákon

Situace v oblasti porušování zákonů při organizování předváděcích akcí se oproti roku 2015 příliš nezlepšila. Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2016 uskutečnila 321 kontrol a porušení právních předpisů bylo shledáno ve 244 případech, což je 76 %.

„Přestože zákon o ochraně spotřebitele prošel v průběhu posledních dvou let změnami a jeho novela uložila organizátorům oznamovací povinnost a zákaz přijímání peněz do 7 dnů od konání předváděcí akce, snížil se podíl kontrol se zjištěním v roce 2016 oproti roku 2015 jen o 5 %. Česká obchodní inspekce bude i nadále důsledně postupovat a kontrolovat tuto činnost, která často vykazuje charakter nekalých a agresivních praktik,“ řekl ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce v období od 1. 1. do 31. 12. 2016 provedla 321 kontrol, při kterých byly ověřovány podmínky prodeje výrobků v rámci předváděcích prodejních akcí. Předmětem kontrolní akce bylo, vedle odhalování používání zakázaných nekalých obchodních praktik, kontrol plnění zákonem stanovených oznamovacích povinností týkajících se realizace předváděcích akcí i dodržování dalších právních předpisů týkajících se této formy prodeje výrobků. Z celkového počtu 321 provedených kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů při 244 kontrolách, což je v 76 % kontrol.

Část kontrol byla provedena za přímé účasti inspektorů na předváděcích akcích a část kontrol vycházela z podání spotřebitelů, kterých ČOI v roce 2016 evidovala 281.

Zjištěná porušení

V roce 2016 docházelo v této oblasti nejčastěji k porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

–             Ve 177 případech se jednalo o porušování zákonem stanovených oznamovacích povinností, souvisejících s pořádáním organizovaných akcí, kdy v 52 případech se jednalo o neoznámení organizované akce ČOI, v 83 případech šlo o uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů v oznámení organizované akce a ve 42 případech nebylo oznámeno konání organizované akce nejpozději 10 pracovních dnů před jejím konáním

–             Ve 140 případech se jednalo o neuvedení časového harmonogramu akce, neuvedení identifikace nabízených či propagovaných výrobků, popř. uvádění nepravdivých údajů o obsahu organizované akce

–             v 80 případech bylo zjištěno použití některé z forem nekalých obchodních praktik, kdy v 73 případech se jednalo o klamavé obchodní praktiky, například prodávající uváděli zavádějící či přímo nepravdivé informace týkající se práva spotřebitele na odstoupení od uzavřené spotřebitelské smlouvy, případně neuváděli informaci o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, dále bylo zjištěno uvedení nepravdivého údaje o velikosti společnosti s cílem navodit dojem zavedené velké firmy, uvádění neurčitých údajů o smluvní pokutě, nepravdivé informace o možnosti prodávajícího účtovat si při odstoupení od smlouvy zákonem stanovené lhůtě paušální náhradu či nepravdivé informace o lhůtě na vrácení zaplacené kupní ceny v případě odstoupení od smlouvy ze zákona

–             ve 32 případech bylo zjištěno, že prodávající požadoval nebo přijal plnění odpovídající kupní ceně nabízeného výrobku nebo služby během akce nebo před uplynutím lhůty 7 dnů od uzavření smlouvy

–             v 1 případu bylo zjištěno porušení zákazu používání agresívních obchodních praktik, kdy pořadatel předváděcí akce vytvářel dojem, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, pokud bude jednat určitým způsobem, kterým pro získání výhry nebo výhody bude muset vynaložit finanční prostředky nebo bude jiné výdaje

Další porušení zákona o ochraně spotřebitele byla zjišťována již v menším rozsahu:

V 70 případech bylo kvalifikováno porušení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kdy nebylo umožněno ČOI jako dozorovému orgánu provést (uskutečnit) kontroly, případně nebyla poskytnuta potřebná součinnost či nebyla ze strany kontrolovaných osob splněna uložená opatření.

V některých kontrolních případech bylo zjištěno více porušení současně.

Uložené sankce

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo v roce 2016 celkem 151 pokut v celkové hodnotě 29 667 000 Kč. Je třeba uvést, že uvedené počty pokut a jejich výše se vztahují i na další porušení obecně závazných právních předpisů, která byla v rámci kontrol zjištěna a mohou se tak projevit i v jiných kontrolních akcích.

Závěr

Výsledky kontrol roku 2016 potvrdily, že i nadále dochází k pokusům o obcházení zákonů a k porušování předpisů, které upravují povinnosti pořadatelů předváděcích prodejních akcí některými podnikatelskými subjekty. I v roce 2016 se inspektoři České obchodní inspekce setkávali s organizovanými akcemi, jejichž konání nebylo České obchodní inspekci vůbec oznámeno. Dále s nekomunikujícími firmami, u kterých se navíc spotřebitelé marně domáhali svého zákonného nároku na odstoupení od smlouvy. Nadále jsou obětmi převážně senioři, kteří jsou vzhledem ke svému věku často zvlášť zranitelní.

Současně stále platí, že takto vysoké procento zjištění je do jisté míry ovlivněno cíleným zaměřením kontrol na problémové firmy, které se dařilo vytypovávat jak na základě výsledků vlastní kontrolní činnosti České obchodní inspekce, tak i na základě spolupráce s jinými orgány a na základě informací a podání od spotřebitelů. ČOI pokládá za nezbytné v kontrolách předváděcích prodejních akcí pokračovat i v roce 2017.

Nejvyšší pokuty:

Za předváděcí akce v r. 2016 nabyla právní moci pravomocně pokuta 2 500 000 pro spol. IQ TELESHOPPING s.r.o. (IČ  03758443). Firma opakovaně několik předváděcích akcí České obchodní inspekci vůbec neoznámila (porušení § 20 odst. 1 zák. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), zhruba tři desítky předváděcích akcí neoznámila dle zákona včas, tj. nejpozději 10 dní před konáním předváděcí akce (porušení § 20 odst. 3 téhož zákona). Dále u téměř čtyřiceti oznámení předváděcích akcí chyběly na oznámení zákonné informace (což je např. adresa místa konání akce, datum konání včetně předpokládaného časového harmonogramu, identifikace nabízených výrobků a služeb včetně ceny, za jakou budou spotřebitelům nabízeny atd.). Přitěžující okolností je fakt, že se jedná o opakované porušení velkého rozsahu.

Dále právní moci nabyla za předváděcí akce také pokuta 2 000 000 pro spol. AQUA Consilium s.r.o. (IČ 03073173, více Česká obchodní inspekce již zveřejnila zde: http://www.coi.cz/userdata/files/tiskove-zpravy/2016/2016-04-25-rozbor-vody.doc

A také právní moci v r. 2016 nabyla pokuta 2 000 000 pro firmu Astena group s.r.o. (IČ 01502131), podrobnosti zde: http://www.coi.cz/userdata/files/tiskove-zpravy/2016/2016-02-24-astena.doc

Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Tiskové zprávy

Česká spořitelna zvyšuje úrokové sazby u hypoték

„S ohledem na rostoucí cenu peněz na trhu Česká spořitelna od 22. října mírně zvyšuje úrokové sazby u hypoték,“ říká Radek Vachulka, manažer hypoték České spořitelny a dodává: „Nadále platí, že největší poptávka ze strany žadatelů je o hypoteční úvěry s dlouhodobou fixací. Hypotéky s fixací na 8,10,15 respektive …

Zbývající budovy projektu Palmovka Open Park zkolaudovány

Nový administrativní projekt Palmovka Open Park má za sebou další krok k plnému otevření. V minulých dnech úspěšně prošla kolaudačním řízením druhá kancelářská budova – Palmovka Open Park 3 a rekonstrukce průmyslové haly – Palmovka Open Park 0. Nyní se začnou do nových prostor stěhovat první nájemci. Palmovka Open …

Nejčtenější

Pronajala si chalupu. A s ní i nevraživého souseda

Pronajmout si chalupu na dovolenou je běžná věc. Člověk čeká, že když zaplatí deset patnáct tisíc za měsíc, a v sezóně na žádaném místě za týden třeba i dvojnásobek, tak vše bude v pohodě. Jenže v takové chaloupce …

Pálenka z garáže je svátost, ale ilegální

Česko doslova přetéká ovocem. Zahrádkáři se radují, že bude hodně pálenky. A někteří si ji dělají doma ve sklepě nebo v garáži. Bývá to svátost a chlouba, ale kromě potenciálních zdravotních rizik jde především o …
Rolovat nahoru